1
2
3
4
5
6
7

כולנו רוצים לחיות בעולם טוב יותר…

כולנו רוצים לחיות בעולם טוב יותר. עולם של שלום אהבה וערכים אמתיים. לשם כך צריך להאיר בעולם את אור הדעת, צריך ללמד תורה ויראת ה׳ באופן שכל באי עולם, אפילו הרחוקים ביותר, יבינו ויראו את היופי והנעימות שבחיי תורה ומצוות וישובו ויתקרבו.

רבינו נחמן זיע״א מלמד אותנו כיצד לעשות זאת. והנה, לשם כך צריך להקים מרכז גדול לתורה ותפילה שישמש ״כמגדלור״ רוחני להאיר לתועים דרך וללמד לאנוש בינה. על מנת לבנות מרכז כזה בהצלחה צריך למצוא מקום המתאים לכך, מקום קדוש ורוחני המתאים להאיר ממנו אור ה׳ לעולם כולו. צדיקים גדולים לאורך הדורות חיפשו מקום כזה. הם גילו מקום המוכן לכך מששת ימי בראשית…

״צפת רומז לנצח… וכנגד כ״ב אותיות התורה – לרמוז שצפת היא מוצגת ומזומנת להשיג שם סוד עומקה של תורה ויסודותיה, כי אין אויר זך בכל ארץ ישראל כמו אויר צפת, גם נצח בגימטריא קמח וזה סוד אם אין קמח אין תורה. וכן צפת הוא גימטריא תקע לרמוז כי כל הדר בצפת יש לו יתרון על כל שאר ערי ארץ ישראל״.

המקובל האלוקי מוהר״ר אברהם אזולאי זצ״ל
המקובל האלוקי מוהר״ר אברהם אזולאי זצ״לספר ״חסד לאברהם״

״ואמר לנו רבי שמעון בר יוחאי, שבזמן תחית המתים יקומו כל המתים לתחיה בצפת תובב״א ששם עתיד המלך המשיח להופיע ראשונה, ומשם ילכו כולם יחד לירושלים תובב״א, וילמדו את סודות התורה הקדושה. ובפרט הזה, יש לצפת יתרון על שאר ערי הארץ, כי שוכנת במקום גבוה ואוירה צח ודק״.

רבי שמעון בר יוחאי
רבי שמעון בר יוחאיילקוט מעם-לועז בראשית עמוד תשצו

החלום של עיר הקודש צפת תובב״א

/
ממרומי הרי הגליל, כמרחפת מעל לזמן ומעל למקום, נשקפת לה העיר הקסומה...